Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2022 r.

Nasza platforma zintegrowana z Twoją witryną internetową umożliwia użytkownikom Twojej witryny dokonywanie rezerwacji online Twoich usług, potwierdzanych pocztą elektroniczną i/lub wiadomością tekstową (SMS), zgodnie z wybranym przez Ciebie Planem Abonamentowym, oraz umożliwia Ci zarządzanie tymi rezerwacjami za pośrednictwem Panelu Administracyjnego na naszym Portalu Klienta.

1. Definicje

Timerise, We, Us – oznacza Timerise Sp. z o.o. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Inowrocławska 21C/1, 53-653 Wrocław, Polska, e-mail: [email protected] , NIP: 8971890756.

Strona internetowa – strona internetowa Timerise dostępna pod adresem: https://timerise.io/

Klient, Użytkownik – przedsiębiorca, który ukończył 18 lat, który utworzył Konto Klienta i korzysta z Platformy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Portal Klienta – część Strony Internetowej Timerise dostępna dla użytkownika (i jego pracowników/innych osób upoważnionych przez użytkownika) po zarejestrowaniu się.

Konto Klienta, Panel Administracyjny – dedykowane konto Użytkownika w Portalu Klienta, zabezpieczone hasłem i loginem, do którego dostęp ma wyłącznie Użytkownik

Konto użytkownika, panel użytkownika – dodatkowe konto przypisane do Panelu Administratora, dedykowane pracownikom Użytkownika lub innym osobom upoważnionym przez Użytkownika do korzystania z Portalu Klienta i/lub Platformy; dostęp do każdego Panelu Użytkownika ma wyłącznie określony Użytkownik, którego dane zostały podane w celu utworzenia tego Panelu Użytkownika; każdy Panel Użytkownika jest zabezpieczony hasłem i loginem, znanym wyłącznie jego Użytkownikowi;

Użytkownik – pracownik Użytkownika lub inne osoby upoważnione przez Użytkownika do korzystania z Portalu Klienta i/lub Platformy

Platforma – platforma rezerwacji online stworzona, opracowana i utrzymywana przez Timerise, która może być zintegrowana ze stroną internetową Klienta, używana przez Użytkowników Końcowych bezpośrednio ze strony internetowej Klienta i używana przez Klienta za pośrednictwem Konta Klienta.

Witryna klienta – witryna internetowa, którą można zintegrować z platformą, aby umożliwić użytkownikom witryny dokonywanie rezerwacji w odniesieniu do oferty witryny.

Usługa – usługi Timerise umożliwiające Klientowi korzystanie z Platformy, Dokumentacji Timerise i Portalu Klienta.

Subskrypcja, Umowa Subskrypcji – Umowa obejmująca niniejszy Regulamin Platformy, zawierana przez Strony po dokonaniu przez Klienta wyboru Planu Subskrypcji na Koncie Klienta i podaniu danych karty kredytowej/debetowej w celu dokonania płatności.

Dokumentacja Tim erise – dokumentacja techniczna dotycząca ogólnie Platformy, jej funkcji, cech, szczególnych ryzyk związanych z korzystaniem z Platformy i innych usług elektronicznych związanych z Platformą i świadczonych przez Timerise, wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowej integracji i korzystania z Platformy.

Serwer – serwer(y), który(e) udostępniamy w celu hostowania i świadczenia Usług

Użytkownik końcowy – klient Klienta, który dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Platformy zintegrowanej ze stroną internetową Klienta.

Użytkownik – pracownicy lub inne osoby upoważnione przez Klienta do korzystania z Portalu Klienta i/lub Platformy w imieniu Klienta

Rezerwacja – rezerwacja dokonana przez Użytkownika Końcowego za pośrednictwem Platformy zintegrowanej ze stroną internetową Klienta

Plan Abonamentowy – jeden z pakietów Rezerwacji dostępnych miesięcznie dla Użytkowników Końcowych Klienta wskazany w ust. 5 Regulaminu Platformy.

Plan Subskrypcyjny Essentials – Plan Subskrypcyjny, w ramach którego Użytkownik Końcowy otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji dokonanych przez Użytkownika Końcowego.

Plan Abonamentowy Pro – Plan Abonamentowy, w ramach którego Użytkownik Końcowy otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych potwierdzenia Rezerwacji dokonanych przez Użytkownika Końcowego.

Bezpłatny Plan Abonamentowy – bezpłatny pakiet Rezerwacji dostępny dla Użytkowników Końcowych Klienta miesięcznie, w ramach którego Użytkownik Końcowy otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie dokonania Rezerwacji przez Użytkownika Końcowego.

Okres rozliczeniowy – przedział czasu od zakończenia jednego rozliczenia, tj. daty wystawienia faktury przez Timerise, do daty następnego rozliczenia.

Miesięczny Okres Rozliczeniowy – Okres Rozliczeniowy trwający jeden miesiąc kalendarzowy.

Roczny Okres Rozliczeniowy – Okres Rozliczeniowy trwający jeden rok kalendarzowy.

Materiały niezgodne z prawem – treści lub dane dostarczone lub wygenerowane przez użytkownika, użytkowników i/lub użytkowników końcowych, które stanowią spam, mowę nienawiści lub są zniesławiające, naruszają prawa intelektualne lub prywatność osób trzecich, są pornograficzne, bluźniercze lub w inny sposób niezgodne z prawem.

Błąd – powtarzalna wada lub ich kombinacja w Platformie, która powoduje awarię Platformy, mimo że jest ona używana zgodnie z Dokumentacją Timerise. Błędy platformy nie obejmują błędów spowodowanych przez (a) Zaniedbanie Klienta, (b) wszelkie nieautoryzowane modyfikacje lub zmiany wprowadzone przez Klienta na Platformie, (c) dane niezgodne z formatem danych określonym przez Klienta, (d) błąd operatora lub użytkowanie niezgodne z obsługiwanym środowiskiem technicznym Klienta określonym w Dokumentacji Timerise

2. Usługi

 1. Korzystanie z Portalu Klienta, Platformy i Dokumentacji Timerise oraz wszelkich dodatkowych usług wprowadzonych przez nas i zawartych w nich oznacza akceptację przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania z Platformy. Przed zarejestrowaniem się i utworzeniem Konta Klienta prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Platformy, Polityką Prywatności oraz Umową o Przetwarzaniu Danych i rozpoczęcie korzystania z naszej Usługi tylko wtedy, gdy postanowienia te są dla Ciebie akceptowalne.
 2. Portal Klienta, Platforma i Dokumentacja Timerise są dostępne dla użytkownika: „TAK JAK JEST”, Timerise nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej i gwarancji przydatności do określonego celu, innych niż określone w Dokumentacji Timerise i niniejszych OWU Platformy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie posiadamy dogłębnej wiedzy na temat jego działalności ani dokładnych wymagań, niezależnie od tego, czy użytkownik poinformował nas o takich wymaganiach. W związku z tym i bez uszczerbku dla powyższego, nie gwarantujemy, że korzystanie z Platformy spełni wymagania użytkownika ani że działanie Platformy będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.
 3. Główną funkcją platformy jest umożliwienie użytkownikom końcowym dokonywania rezerwacji bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej. Po dokonaniu Rezerwacji Użytkownik Końcowy otrzymuje powiadomienie dotyczące Rezerwacji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, zgodnie z wybranym przez Klienta Planem Subskrypcji.
 4. Dokumentacja Timerise dostępna pod adresem: https://docs.timerise.io szczegółowo opisuje funkcje i cechy Platformy oraz wskazuje wymagania techniczne niezbędne do jej prawidłowego użytkowania, m.in: Klient/Użytkownik powinien posiadać komputer osobisty:
  1. z systemem operacyjnym Windows 4.0+ lub macOS w aktualnej wersji,
  2. z przeglądarką Chrome w aktualnej wersji i
  3. podłączony do Internetu.

Koszty połączenia z Internetem ponosi Klient/Użytkownik, zgodnie z umową z operatorem telekomunikacyjnym.

3. Portal klienta

 1. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania się w naszym Portalu Klienta.
 2. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że podane przez niego informacje są dokładne, nie wprowadzają w błąd i odnoszą się do niego. Użytkownik nie może utworzyć Konta lub nazwy użytkownika i hasła przy użyciu nazwisk i informacji innych osób lub przy użyciu słów, które są znakami towarowymi lub własnością innej strony (w tym naszej), lub wulgarnych, obscenicznych lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednich. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia dowolnego konta, które narusza regulamin, za powiadomieniem lub bez niego.
 3. Należy pamiętać, że użytkownik zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Konta Klienta, w szczególności poprzez wybór bezpiecznego hasła i nieujawnianie danych logowania osobom trzecim.
 4. Po zarejestrowaniu się masz prawo do tworzenia kont użytkowników na naszym Portalu Klienta, przypisanych do Twojego Panelu Administratora. Konta użytkowników są przeznaczone dla pracowników użytkownika lub innych osób upoważnionych przez użytkownika do korzystania z Portalu klienta i/lub Platformy w jego imieniu. Aby utworzyć konto użytkownika, należy dodać adres e-mail użytkownika w panelu administracyjnym.
 5. Upewnij się, że Użytkownicy:
  1. mają ukończone 18 lat,
  2. zapozna się z Regulaminem Platformy, postanowieniami naszej Polityki Prywatności oraz postanowieniami Umowy o Przetwarzaniu Danych i wyrazi zgodę na ich przestrzeganie,
  3. zabezpieczyli dostęp do swojego Konta Użytkownika hasłem i są godni zaufania.
 6. Udzielając komukolwiek dostępu do Konta Użytkownika i/lub Panelu Administratora, Użytkownik gwarantuje, że osoba ta spełnia warunki określone w punkcie 3.5 powyżej, w związku z czym Użytkownik ponosi wobec nas odpowiedzialność za wszelkie jej działania i/lub zaniechania.
 7. Użytkownicy będą mieli możliwość zmiany swoich haseł, a jeśli to zrobią, użytkownik zobowiązuje się zachęcić ich do wybrania odpowiednio bezpiecznych alternatyw. Każdy użytkownik musi posiadać własne dane logowania i hasło.
 8. Jeśli użytkownik dowie się lub podejrzewa, że osoba nieupoważniona uzyskała lub próbowała uzyskać dostęp do Portalu lub jakichkolwiek danych przetwarzanych i udostępnianych przez Platformę, niezależnie od tego, czy są one przechowywane na Serwerze, czy w innym miejscu, niezwłocznie powiadomi nas o tym fakcie. W szczególności będziemy musieli znać okoliczności, w których doszło do naruszenia bezpieczeństwa lub podejrzewać takie naruszenie, a w przypadku, gdy taki dostęp został uzyskany poprzez nieuczciwe wykorzystanie istniejących Kont Użytkowników, Użytkownik zapewni, że Użytkownicy, o których mowa, natychmiast zmienią swoje hasła.
 9. Użytkownik nie będzie podejmował prób uzyskania dostępu, korzystania lub ingerowania w jakąkolwiek Platformę lub dane należące do nas lub jakiejkolwiek strony trzeciej (w tym innych naszych Klientów), które są przechowywane na Serwerze, w sposób inny niż wyraźnie dozwolony na mocy niniejszych Warunków korzystania z Platformy.
 10. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik podejrzewa, że jego nazwa użytkownika i hasło zostały ujawnione lub uzyskane przez inną osobę, powinien niezwłocznie skontaktować się z nami.

4. Bezpłatny plan subskrypcji

 1. Klienci mogą wybrać Bezpłatny Plan Abonamentowy (o którym mowa w punkcie 5.1.7 poniżej), rejestrując się w Portalu Klienta i zawierając z nami Umowę Abonamentową. Bezpłatne Konto Demo to pakiet 5 Rezerwacji otrzymanych przez Klienta bezpłatnie.
 2. Bezpłatny Plan Abonamentowy jest przyznawany Klientowi, a dostęp do Platformy wraz z Dokumentacją Timerise jest przyznawany Klientowi po zarejestrowaniu się przez Klienta w Portalu Klienta i wybraniu Bezpłatnego Planu Abonamentowego. W ramach Bezpłatnego Planu Subskrypcyjnego użytkownik będzie miał dostęp do Dokumentacji Timerise i będzie mógł zintegrować naszą Platformę ze swoją witryną internetową (Witryną Klienta) oraz korzystać ze wszystkich funkcji Platformy.
 3. Szczegółowe instrukcje dotyczące integracji platformy znajdują się w dokumentacji Timerise. Użytkownik może skontaktować się z nami w przypadku napotkania problemów z integracją, jednak możemy pomóc użytkownikowi według własnego uznania i nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia jakichkolwiek usług w tym zakresie.
 4. Po osiągnięciu liczby Rezerwacji w ramach Planu Abonamentowego bez Opłat, Timerise zawiesza dalsze Rezerwacje, chyba że Klient poda wymagane szczegóły płatności na swoim Koncie Klienta. Po przesłaniu wymaganych danych dotyczących płatności Klient może kontynuować korzystanie z Planu Abonamentowego bez opłat lub wybrać jeden z Planów Abonamentowych wskazanych w pkt 5.1.1-5.1.6 poniżej.
 5. Informacja o wygaśnięciu bezpłatnego planu subskrypcji zostanie wyświetlona w panelu administracyjnym. Klient może również zostać powiadomiony e-mailem, że dostęp do usługi wkrótce wygaśnie i może zostać wznowiony w dowolnym momencie, po zalogowaniu się do Portalu, wybraniu Planu Subskrypcji i podaniu szczegółów płatności (jeśli szczegóły płatności nie zostały wcześniej podane przez Klienta).
 6. Klient może również zostać powiadomiony e-mailem o zbliżającym się limicie 5 (pięciu) Rezerwacji, a także o wygaśnięciu Planu Abonamentowego Bez Opłat (z powodu wygaśnięcia miesięcznego limitu Rezerwacji).

5. Subskrypcje i płatności

 1. Klient może wybrać jeden z Planów Subskrypcji, rozliczanych miesięcznie lub rocznie, za pośrednictwem Strony Internetowej lub Panelu Administracyjnego:
  1. Indywidualny plan subskrypcji – 6 USD miesięcznie/5 USD miesięcznie rocznie
  2. Plan subskrypcji dla firm – 56 USD miesięcznie lub 49 USD miesięcznie rocznie
  3. Plan subskrypcji Enterprise – od 349 USD miesięcznie/299 USD miesięcznie rocznie)
  4. Bezpłatne konto demo – pakiet 5 (pięciu) rezerwacji
 2. Indywidualny Plan Subskrypcyjny umożliwia Klientowi
  1. dodawać nieograniczoną liczbę usług,
  2. dodawać nieograniczoną liczbę przestrzeni, zasobów i lokalizacji,
  3. wyświetlanie i zarządzanie aktywnymi, anulowanymi i przełożonymi rezerwacjami,
  4. dostosować wygląd i zawartość strony rezerwacji,
  5. mają 1 (jeden) projekt,
  6. mieć 1 (jednego) członka zespołu (użytkownika),
  7. korzystać z innych funkcjonalności i funkcji, jeśli zostały one określone w dokumentacji Timerise.
 3. Plan Subskrypcyjny dla Firm i Plan Subskrypcyjny Enterprise umożliwia Klientowi:
  • dodać nieograniczoną liczbę usług
  • dodawać nieograniczoną liczbę przestrzeni, zasobów i lokalizacji,
  • wyświetlanie i zarządzanie aktywnymi, anulowanymi i przełożonymi rezerwacjami,
  • dostosować wygląd i zawartość strony rezerwacji,
  • mają nieograniczoną liczbę projektów,
  • mieć nieograniczoną liczbę członków zespołu (użytkowników),
  • korzystać z innych funkcjonalności i funkcji, jeśli zostały one określone w dokumentacji Timerise.
 4. Do cen wskazanych w pkt 5.1.1-5.1.6 dolicza się podatek od towarów i usług (VAT). zgodnie z obowiązującym prawem w momencie wystawienia faktury.
 5. Subskrypcja rozpoczyna się, a Platforma z Dokumentacją Timerise jest dostępna do użytku Klienta po zarejestrowaniu się Klienta w Portalu Klienta. Umowa Subskrypcji pomiędzy Klientem a Timerise zostaje zawarta w tym samym momencie. Klient zobowiązuje się do podania wymaganych szczegółów płatności w pierwszym Okresie Rozliczeniowym korzystania przez Klienta z Planu Abonamentowego Bez Opłat lub po wykorzystaniu przez Klienta pakietu trzydziestu (30) Rezerwacji, do których Klient był uprawniony w ramach Planu Abonamentowego Bez Opłat.
 6. Płatność za subskrypcję będzie wymagalna w momencie zakupu. Wybrana metoda płatności zostanie rozliczona natychmiast po potwierdzeniu Subskrypcji. Akceptujemy następujące metody płatności:
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Timerise wystawia i dostarcza faktury elektroniczne na adres e-mail wskazany w Panelu Administracyjnym na koniec każdego Okresu Rozliczeniowego. Klient może zmienić swój adres e-mail do fakturowania w Panelu Administracyjnym.
 8. Każda Umowa Abonencka z Miesięcznym Okresem Rozliczeniowym zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może anulować Subskrypcję (rozwiązać Umowę) w dowolnym momencie, z 7-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu rozliczeniowego. Opłata za bieżący Okres Rozliczeniowy jest należna Timerise i nie podlega zwrotowi.
 9. Każda Umowa Subskrypcji z Rocznym Okresem Rozliczeniowym zawierana jest na czas określony jednego roku, z automatycznym przedłużeniem na kolejny rok i odpowiednio kolejne lata, o ile nie zostanie wypowiedziana przez Klienta co najmniej na 7 dni przed końcem bieżącego Rocznego Okresu Rozliczeniowego.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości, po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego bieżący Plan Subskrypcyjny jest automatycznie odnawiany na kolejny Okres Rozliczeniowy, chyba że Klient wybierze inny Plan Subskrypcyjny na Koncie Klienta przed zakończeniem danego Okresu Rozliczeniowego.
 11. Klient może zostać poinformowany powiadomieniem e-mail o zbliżaniu się do limitu Rezerwacji w ramach Planu Abonamentowego po osiągnięciu progu 5%, 25% i 50% Rezerwacji w ramach Planu Abonamentowego. Jeśli Klient wykorzysta 100% Rezerwacji w ramach Planu Subskrypcyjnego, Timerise zawiesza dalsze Rezerwacje. Klient może również zostać poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem powiadomienia e-mail.
 12. Jeśli Klient zdecyduje się anulować Plan Subskrypcyjny z Rocznym Okresem Rozliczeniowym (rozwiązać Umowę Subskrypcyjną z Rocznym Okresem Rozliczeniowym), Klient jest uprawniony do częściowego zwrotu Opłaty Rocznej za pozostały czas, w którym Usługa Elektroniczna nie będzie świadczona, jednakże Klient zostanie obciążony opłatami za Miesięczny Okres Rozliczeniowy za miesiące poprzedzające rozwiązanie Umowy. Klient może wypowiedzieć Umowę Subskrypcji z Rocznym Okresem Rozliczeniowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 13. W przypadku, gdy Klient zawarł Umowę Abonencką z Rocznym Okresem Rozliczeniowym i w trakcie danego Rocznego Okresu Rozliczeniowego dokona wyboru Miesięcznego Okresu Rozliczeniowego w ramach danego Planu Abonamentowego, Klient zostanie również obciążony jednorazową opłatą stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą miesięczną w skali roku a odpowiednią opłatą miesięczną (od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej z Rocznym Okresem Rozliczeniowym) pomnożoną przez liczbę miesięcy w ramach tego Rocznego Okresu Rozliczeniowego, które upłynęły do momentu zmiany na Miesięczny Okres Rozliczeniowy, tak jakby Klient uprzednio wybrał Plan Abonamentowy z Miesięcznym Okresem Rozliczeniowym.
 14. Jeśli Klient zawarł Umowę Subskrypcji z Miesięcznym Okresem Rozliczeniowym i w trakcie danego Miesięcznego Okresu Rozliczeniowego wybierze Roczny Plan Rozliczeniowy, Klient nie jest uprawniony do otrzymania różnicy między miesięczną opłatą roczną a odpowiednią opłatą miesięczną. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, miesiące, które upłynęły wcześniej w ramach Umowy Abonenckiej z Miesięcznym Okresem Rozliczeniowym, nie będą zaliczane na poczet okresu obowiązywania Umowy Abonenckiej z Rocznym Okresem Rozliczeniowym.
 15. Jeśli Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością należną Timerise, Timerise zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Klienta do Platformy i/lub rozwiązania Umowy, po powiadomieniu Klienta z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej o dodatkowym czasie na uregulowanie płatności. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Umowa pomiędzy Klientem a Timerise ulega rozwiązaniu, a Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania płatności należnych Timerise.
 16. Wszelkie należne użytkownikowi zwroty kosztów zostaną dokonane nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia przez nas anulowania rezerwacji. Zwroty będą dokonywane przy użyciu oryginalnej metody płatności.
 17. Visa;
 18. Mastercard;
 19. American Express.

6. Wsparcie techniczne

 1. W ramach Usług Timerise zapewnia Klientowi wsparcie w przypadku Błędów, jeśli taki Błąd wystąpi podczas korzystania z Usługi przez Klienta („Wsparcie”).
 2. W przypadku wykrycia widocznej usterki w Platformie (Błąd) należy niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie pocztą elektroniczną wysłaną na adres: [email protected], podając okoliczności, w których usterka powstała, oraz podając dalsze informacje, których możemy zażądać („Zgłoszenie Błędu”).
 3. Jeśli powiadomisz nas o widocznej usterce, sprawdzimy, czy usterka jest obecna. Jeśli tak się stanie, podejmiemy uzasadnione środki naprawcze w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy. Timerise potwierdzi otrzymanie Raportu o Błędzie za pośrednictwem wiadomości e-mail odesłanej na adres e-mail Klienta w ciągu 48 godzin od otrzymania Raportu o Błędzie. Timerise naprawi błąd w ciągu 5 dni roboczych lub skontaktuje się z klientem w ciągu 48 godzin od potwierdzenia zgłoszenia błędu.
 4. Poniższe czasy reakcji i rozwiązania są podane jedynie orientacyjnie i zależą od naszych godzin pracy (od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00 (czasu GMT +1)).Poziom istotnościWarunekCzas reakcjiCzas rozwiązania1Krytyczny problem, w którym Platforma nie działa lub uniemożliwia operacje biznesowe. Duża liczba użytkowników końcowych nie może pracować bez proceduralnego obejścia.24 godziny24 godziny2 Problem niekrytyczny, w którym występuje umiarkowany lub znaczący wpływ operacyjny lub niekrytyczna utrata funkcjonalności na platformie produkcyjnej. Problem ma wpływ na platformę, ale nadal jest ona w stanie działać w ograniczonym zakresie lub dotyczy niewielkiej liczby użytkowników końcowych.48 godzin5 dni roboczych
 5. W przypadku otrzymania od użytkownika Zgłoszenia błędu zgodnie z punktem 6.2 powyżej, możemy wydać zalecenia dotyczące korzystania z Platformy przez użytkownika lub innych kwestii, na które użytkownik ma wpływ, a które wpływają na działanie Platformy. Użytkownik wdroży te zalecenia przy najbliższej możliwej okazji i przyjmuje do wiadomości, że jeśli tego nie zrobi, może to mieć negatywny wpływ na wydajność i/lub skuteczność Platformy.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za zdiagnozowanie i/lub usunięcie jakiejkolwiek usterki wynikającej z:
  1. brak wdrożenia naszych zaleceń;
  2. niewłaściwego użytkowania lub obsługi Platformy, lub braku obsługi Platformy w sposób zgodny z naszymi wskazówkami, lub korzystania z Platformy w sposób inny niż zgodny z Dokumentacją Timerise, w tym w jakimkolwiek celu, do którego nie została zaprojektowana;
  3. korzystanie z przeglądarki, która nie spełnia (w stosownych przypadkach) Specyfikacji przeglądarki;
  4. jakości, dokładności, poprawności, adekwatności lub innych cech związanych z integralnością danych przechowywanych lub przetwarzanych przez Platformę,
 7. Wyłącznie użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie treści i dane przetwarzane przez Platformę i będzie kontrolował przetwarzanie i wykorzystywanie tych treści i danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki lub błędy w takich treściach lub danych.
 8. Możemy zdecydować się na zapewnienie wsparcia, nawet jeśli usterki, o których nas powiadomiłeś, powstały z powodu jednej lub więcej kwestii wymienionych w Sekcji 6.6.1 i 6.6.4 i odpowiedzieć na pytania dotyczące korzystania z Platformy lub wyjaśnienia Dokumentacji Timerise lub innej nieistotnej kwestii, według naszego wyłącznego uznania.

7. Zobowiązania klienta/użytkownika

 1. Jako Klient/Użytkownik użytkownik zgadza się nie wykonywać żadnej z poniższych czynności:
  1. Nadużywać, nękać, grozić, prześladować, zniesławiać lub w jakikolwiek sposób dążyć do naruszenia praw innego Klienta, Użytkownika lub osoby trzeciej.
  2. Publikowanie lub dążenie do rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów lub informacji, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, obsceniczne, nieprzyzwoite, zniesławiające, bluźniercze, oszczercze, rasistowskie lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe lub budzące zastrzeżenia.
  3. Wykorzystywanie lub gromadzenie danych dostarczonych przez innych Użytkowników w sposób, któremu oni sami by się sprzeciwili.
  4. Zachęcanie do nielegalnej działalności lub działalności naruszającej prawa innych Użytkowników lub stron trzecich, zarówno osób fizycznych, jak i organizacji.
  5. Dostarczanie lub publikowanie treści obliczonych na celowe wprowadzanie w błąd innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym treści fałszywie stworzonych tak, aby wyglądały na pochodzące od nas lub przez nas zatwierdzone.
  6. Podawanie się za innego Użytkownika, osobę trzecią lub pracownika organizacji w celu uzyskania informacji o Użytkowniku lub osobie trzeciej.
  7. Przesyłanie lub przekazywanie wirusów, trojanów, robaków lub innych złośliwych programów lub kodów mających na celu szpiegowanie, przejęcie kontroli, zakłócenie, zniszczenie lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzenie sprzętu komputerowego lub Usługi lub jakiegokolwiek innego sprzętu.
  8. Próby uzyskania dostępu do naszych Serwerów lub innego sprzętu w celu zakłócenia, osłabienia, przeciążenia lub w inny sposób utrudnienia lub narażenia na szwank bezpieczeństwa, ochrony lub prywatności jakichkolwiek usług świadczonych przez nas i Użytkowników lub na których polegamy.
  9. zmieniać struktury lub przeznaczenia Platformy lub jakichkolwiek treści na niej zawartych, usuwać, zasłaniać lub blokować jakichkolwiek powiadomień (i reklam, jeśli ma to zastosowanie) dostarczanych przez nas w ramach Usługi.
  10. ładować lub zapewniać dostępu do treści w Usłudze lub linków do innych treści z Usługi, które naruszają znak towarowy, patent, tajemnicę handlową lub jakiekolwiek inne prawo własności strony trzeciej lub naruszają jakiekolwiek prawo własności intelektualnej.
  11. Wysyłanie wiadomości-śmieci lub spamu, wiadomości e-mail lub postów promujących piramidy finansowe, łańcuszki lub inne działania zachęcające Użytkowników i inne osoby do marnowania czasu i/lub pieniędzy.
  12. Używanie robotów, pająków, scraperów lub innych środków technicznych w celu uzyskania dostępu do Usługi lub jakichkolwiek treści w Usłudze.
 2. Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia (z powiadomieniem lub bez) wszelkich treści oraz zawieszenia lub zamknięcia (z powiadomieniem lub bez) Konta każdego Użytkownika, który w naszej wyłącznej ocenie narusza niniejsze Warunki korzystania z Platformy.
 3. Niezależnie od pkt 7.1 i 7.2 powyżej, Klient i Użytkownik zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez powstrzymywanie się od umieszczania treści o charakterze bezprawnym podczas korzystania z Usługi i Portalu Klienta.

8. Prawa własności intelektualnej

 1. Timerise udziela Klientowi odpłatnego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niezbywalnego, ogólnoświatowego prawa (licencji) do dostępu i korzystania z Usługi w okresie obowiązywania Umowy. Klient nie uzyskuje żadnych innych praw do kodu obiektowego lub źródłowego Usługi.
 2. Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w zakresie niniejszych OWH Platformy, w szczególności integrując Platformę z Witryną Klienta w celu świadczenia usług rezerwacji Użytkownikom końcowym. Nie obejmuje to korzystania z Usługi przez osoby trzecie (inne niż Użytkownicy i Użytkownicy końcowi) ani jakiegokolwiek przekazywania lub nabywania na rzecz osób trzecich.
 3. Klient gwarantuje powstrzymanie się od poniższych działań, chyba że Klient uzyska uprzednią pisemną wyraźną zgodę Timerise:
  1. tworzenia dzieł pochodnych Platformy, Portalu Klienta, Dokumentacji Timerise i wszelkich innych odpowiednich części Usługi;
  2. modyfikować, zmieniać lub zmieniać Platformy w sposób inny niż przewidziany w Dokumentacji Timerise;
  3. udzielać sublicencji, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, dzielić się czasem, ujawniać, przekazywać ani hostować jakiejkolwiek odpowiedniej części Usługi na rzecz jakichkolwiek innych stron;
  4. korzystania z Usługi w celu modyfikowania lub powielania materiałów osób trzecich;
  5. podejmować prób odblokowania lub obejścia jakiegokolwiek systemu inicjalizacji, metod szyfrowania lub urządzenia zabezpieczającego przed kopiowaniem w Usłudze;
  6. zmieniać, usuwać lub zasłaniać jakichkolwiek informacji o patentach, prawach autorskich lub znakach towarowych w Usłudze lub Dokumentacji Timerise;
  7. odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji, dezasemblacji lub usuwania funkcji Usługi lub jakiejkolwiek jej odpowiedniej części;
  8. ujawnić dokumentację Timerise;
  9. wyodrębniać jakichkolwiek danych z Usługi i wykorzystywać takich danych do celów innych niż określone w Dokumentacji Timerise i Regulaminie Platformy.
 4. Klient nie będzie zezwalał na dostęp do Usługi w żaden inny sposób niż zgodny z przeznaczeniem.

9. Anulowanie

 1. Użytkownik może anulować Subskrypcję w dowolnym momencie, jeśli:
  1. powiadomiliśmy użytkownika o nadchodzących zmianach w Dokumentacji Timerise lub niniejszych Warunkach korzystania z platformy, których użytkownik nie akceptuje; lub
  2. powiadomiliśmy użytkownika o błędzie w cenie lub opisie Subskrypcji lub Usługi i użytkownik nie chce kontynuować; lub
  3. istnieje ryzyko, że dostępność Usługi może zostać znacznie opóźniona z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą; lub
  4. naruszyliśmy niniejsze Warunki korzystania z Platformy lub nie wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań prawnych wobec użytkownika.
 2. Aby anulować Subskrypcję z któregokolwiek z powodów wskazanych w punktach 9.1.1-9.1.4, należy poinformować nas o tym pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 3. W celu ulepszenia naszej Usługi Rezerwacji w przyszłości, możemy zapytać użytkownika, dlaczego zdecydował się anulować Subskrypcję; jednakże jego opinia jest dobrowolna.
 4. Możemy anulować Subskrypcję i/lub usunąć Konto, jeśli Użytkownik lub Użytkownik przypisany do Panelu Administracyjnego naruszy Regulamin Platformy. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą elektroniczną i otrzyma stosowne wyjaśnienie. W przypadku anulowania Subskrypcji i/lub zamknięcia Konta w związku z naruszeniem przez Użytkownika lub Użytkownika przypisanego do Panelu Administracyjnego niniejszych Warunków korzystania z Platformy, Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy.
 5. Jeśli Konto użytkownika zostanie zamknięte i/lub Subskrypcja zostanie anulowana przez nas z jakiegokolwiek innego powodu, użytkownik otrzyma zwrot pozostałej kwoty Subskrypcji. Zwrot zostanie obliczony na podstawie ceny Subskrypcji podzielonej przez całkowitą liczbę dni w Subskrypcji i pomnożonej przez liczbę pełnych dni pozostałych do końca Subskrypcji (lub, w przypadku automatycznie odnawianych Subskrypcji, do daty odnowienia). Wszelkie należne użytkownikowi zwroty zostaną dokonane nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty, w której zamknięcie i/lub anulowanie stało się skuteczne. Zwroty będą dokonywane przy użyciu oryginalnej metody płatności.

10. Odpowiedzialność

 1. Timerise nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wszelkie treści dostarczone przez Klienta/Użytkowników/Użytkowników końcowych do Platformy i/lub Portalu Klienta, w tym materiały, dane, bazy danych, komponenty, grafiki, logotypy i inne prawa na dobrach niematerialnych,
  2. Integracja Platformy z Witryną Klienta i funkcjonowanie wszelkich Usług/sprzętu Klienta, które mogą mieć wpływ na prawidłowe korzystanie z Platformy i/lub Portalu Klienta,
  3. utraty danych lub innych szkód związanych z korzystaniem z Usługi lub jej poszczególnych elementów, wynikających z działań lub zaniechań Klienta lub osób trzecich, za które Timerise nie ponosi odpowiedzialności,
  4. przerwy w dostępie do Internetu lub innych usług lub awarie spowodowane działaniami organów rządowych, innych stron trzecich lub zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą,
  5. brak przestrzegania przez Klienta lub osoby trzecie przepisów prawnych lub podatkowych związanych z korzystaniem przez Klienta z Platformy/Portalu Klienta/Dokumentacji Timerise.
 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej lub w wyniku działań lub zaniechań, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenia te uniemożliwiają wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z OWU Platformy.
 3. Odpowiedzialność Timerise z tytułu ustawowej gwarancji („rękojmia”), jak również za utratę zysków (wszelkie szkody szczególne, pośrednie lub wtórne, w tym między innymi utrata kontraktu, reputacji, rynku) jest wykluczona. Z wyjątkiem działań lub roszczeń wynikających z rażącego zaniedbania lub umyślnego lub umyślnego działania Timerise, całkowita łączna odpowiedzialność Timerise wobec Klienta jest ograniczona do opłat, które Timerise otrzymał od Klienta w ciągu 6 miesięcy poprzedzających szkodę.

11. Skargi

W sprawach związanych z Usługami świadczonymi przez Timerise użytkownik ma prawo do złożenia skargi. W skardze należy podać co najmniej następujące informacje: (i) imię i nazwisko użytkownika (ii) adres e-mail do kontaktu, (iii) opis okoliczności uzasadniających skargę. Reklamacje, w których brakuje danych wymienionych powyżej, nie będą rozpatrywane przez Timerise. Reklamacje można przesyłać na adres Timerise, tj. ul. Inowrocławska 21C/1, 53-653 Wrocław lub na adres e-mail: [email protected]. Reklamacje będą rozpatrywane przez Timerise w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Timerise poinformuje Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji na adres e-mail wskazany w reklamacji.

12.Dane osobowe

 1. Strony zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Timerise i Klienta obowiązuje Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://timerise.io/legal-pp-en.html oraz Umowa o Przetwarzaniu Danych dostępna pod adresem https://timerise.io/legal-dpa-en.html. Umowa o Przetwarzaniu Danych zostanie zawarta przed zawarciem Umowy Subskrypcji,
 3. W związku ze świadczeniem Usług, Timerise może zostać powierzone przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika, ale wyłącznie w niezbędnym zakresie. Szczegółowe warunki powierzenia przetwarzania Danych Osobowych przez Użytkownika reguluje Umowa powierzenia przetwarzania danych dostępna pod adresem https://timerise.io/legal-dpa-en.html. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług oznacza akceptację i zawarcie Umowy powierzenia przetwarzania danych.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za zobowiązania Użytkownika związane z przetwarzaniem Danych osobowych i świadczeniem usług drogą elektroniczną. Użytkownik jest wyłącznie zobowiązany do przestrzegania takich zobowiązań w związku z korzystaniem z Usług przez użytkownika i/lub użytkownika końcowego.

13. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu Platformy lub jego zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności okaże się nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie będzie to miało wpływu na pozostałą część Regulaminu Platformy i zastosowanie takich postanowień do innych osób lub okoliczności i będą one egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 2. Strony zachowają ścisłą poufność w odniesieniu do wszystkich informacji, które zostały lub zostaną ujawnione sobie nawzajem na piśmie, ustnie lub w jakiejkolwiek innej formie w związku z korzystaniem przez Klienta z Platformy i/lub innych Usług, w tym między innymi dokumentów, projektów, planów, danych, know-how i wszelkich innych form tajemnic handlowych.
 3. W żadnym wypadku korzystanie przez Klienta lub Użytkownika z Usług i/lub Serwisu nie tworzy partnerstwa, joint venture, relacji brokerskiej, relacji pracownik-pracodawca, agencji ani relacji franczyzodawca-franczyzobiorca. Relacja pomiędzy Timerise a Klientem jest relacją niezależnego wykonawcy.
 4. Niniejszym przyjmuje się do wiadomości, że Regulamin Platformy stanowi całość Umowy między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje w całości wszelkie pisemne lub ustne Umowy istniejące wcześniej między stronami w odniesieniu do takiego przedmiotu.
 5. Konto Klienta i wszelkie Umowy zawarte na podstawie niniejszego Regulaminu Platformy nie mogą być przenoszone przez Klienta na żadną stronę bez wyraźnej pisemnej zgody Timerise.
 6. Timerise ma prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu Platformy, a także treści Umowy o ochronie danych i Dokumentacji Timerise. Timerise powiadomi Klienta o zmianie za pośrednictwem Konta Klienta/poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w Panelu Administratora lub, w przypadku zmiany Umowy powierzenia przetwarzania danych, za pośrednictwem Panelu Administratora, na miesiąc przed wejściem zmiany w życie. Klient ma prawo do anulowania Subskrypcji na kolejny Okres Rozliczeniowy, jeśli nie zgadza się na związanie zmianą. Jeżeli Klient będzie kontynuował korzystanie z Platformy w kolejnym miesiącu, Klient wyraża zgodę na zmianę.
 7. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszego Regulaminu Platformy lub innych Umów zawartych między Stronami, akceptując Regulamin Platformy, Klient i Użytkownik wyraźnie zgadzają się, że wszelkie takie spory będą podlegać prawu polskiemu, bez względu na przepisy kolizyjne. Klient i Użytkownik wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji i właściwości sądów we Wrocławiu, Polska.