Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2022 r.

Niniejsze Warunki korzystania z witryny internetowej mają zastosowanie do witryny internetowej Timerise pod adresem https://timerise.io („Witryna”). KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA NA NIE ZGODY, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z WITRYNY.

 1. STRONA INTERNETOWA. Strona https://timerise.io jest dostarczana przez Timerise Sp. z o.o. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inowrocławska 21C/1, 53-653 Wrocław, Polska, e-mail: [email protected] („Timerise”). Timerise prowadzi Stronę Internetową i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych na Stronie Internetowej. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i Usług Elektronicznych („Użytkownik”). USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ, ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER, KTÓRYM JEST PREZENTACJA OFERTY TIMERISE SKIEROWANEJ DO PRZEDSIĘBIORCÓW, NIE SĄ SKIEROWANE DO KONSUMENTÓW (KONSUMENTEM JEST OSOBA FIZYCZNA DOKONUJĄCA Z PRZEDSIĘBIORCĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIEZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ).
 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY. Niniejsze Warunki korzystania z Witryny określają warunki korzystania z Witryny przez Użytkownika, a ponadto: (i) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu Internetowego, (ii) warunków świadczenia Usług Elektronicznych, z wyłączeniem innych usług świadczonych przez Timerise na podstawie Regulaminu. (iii) zasady składania i rozpatrywania skarg, (iv) zasady odpowiedzialności Timerise. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami Korzystania z Serwisu oraz Polityką Prywatności. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę Klienta na Warunki korzystania z Witryny i Politykę prywatności. Akceptacja jest dobrowolna, ale stanowi warunek korzystania z Usług Elektronicznych. Regulamin Serwisu jest dostępny nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Warunkiem korzystania z Serwisu lub Usług Elektronicznych jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową. Minimalne specyfikacje techniczne: (i) zainstalowany i aktualny system operacyjny na urządzeniu, (ii) zaktualizowana przeglądarka internetowa, (iii) stabilne połączenie internetowe, (iv) aktywne konto e-mail. Timerise nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do korzystania z Serwisu lub Usług Elektronicznych ponosi Użytkownik na podstawie odrębnych umów zawartych przez Użytkownika z dostawcami tych usług.
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE STRONY INTERNETOWEJ. Timerise świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu („Usługa Elektroniczna”). Usługi Elektroniczne składają się z formularza rezerwacji spotkania z Timerise w celu prezentacji Usług Timerise regulowanych Regulaminem („Formularz Rezerwacji Spotkania”). Za pośrednictwem Formularza Rezerwacji Spotkania Użytkownik może skontaktować się z Timerise w celu umówienia się na prezentację oferty Timerise według uznania Użytkownika. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest bezpłatne. Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Warunków Korzystania z Serwisu, Usługi Elektroniczne świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.
  Użytkownik w Serwisie może zarejestrować konto użytkownika. Usługa ta jest powiązana z usługami świadczonymi przez Timerise zgodnie z Regulaminem.
 5. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia przez Użytkownika wymaganych danych do Formularza rezerwacji spotkania i przesłania ich do Timerise poprzez naciśnięcie przycisku „Zarezerwuj teraz” lub podobnego. Użytkownik powinien podać następujące informacje w Formularzu Rezerwacji Spotkania: i) imię i nazwisko ii) numer telefonu iii) e-mail iv) wiadomość (opcjonalnie) i wybrać datę spotkania. Wysyłając formularz rezerwacji spotkania do Timerise, oświadczasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś Warunki korzystania z witryny i Politykę prywatności. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania Usługi Elektronicznej, tj. zaplanowania spotkania i jego odbycia. Usługi elektroniczne nie mają charakteru ciągłego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku angielskim. Spotkanie prowadzone jest w języku angielskim lub polskim. Użytkownik może anulować spotkanie w dowolnym momencie poprzez i) korzystając z aktywnego linku w wiadomości z potwierdzeniem spotkania, ii) wysyłanie do nas wiadomości SMS.
 6. USŁUGI INNE NIŻ USŁUGI ELEKTRONICZNE. Możliwe jest zawarcie z Timerise umowy o świadczenie usług innych niż Usługi Elektroniczne, o których mowa w Regulaminie za pośrednictwem Strony Internetowej.
 7. DANE OSOBOWE. Timerise jest Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w Serwisie w związku z korzystaniem z Usługi Elektronicznej. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy wskazane w Polityce Prywatności.
 8. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, w tym: (i) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub przepisów prawa, (ii) niezamieszczania w Formularzu Rezerwacji Spotkania treści wprowadzających w błąd lub niezgodnych z prawem, (iii) korzystania z Usług Elektronicznych i Strony Internetowej w sposób niezakłócający ich funkcjonowania. Timerise informuje, że publiczny charakter sieci Internet i zawieranie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się ze standardowymi ryzykami związanymi z korzystaniem z sieci Internet, w tym ryzykiem pozyskania, przywłaszczenia lub modyfikacji danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione. W związku z tym Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki techniczne w celu zminimalizowania ryzyka, w tym programy antywirusowe lub w celu ochrony tożsamości osób korzystających z Internetu.
 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Timserise posiada wszelkie prawa do Serwisu i prezentowanych w nim materiałów, w tym logotypów. Treści te mogą stanowić utwory w rozumieniu prawa autorskiego lub mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe i podlegać ochronie prawnej.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TIMERISE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO TIMERISE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (I) DZIAŁANIA I ZANIECHANIA OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I DOSTAWCÓW USŁUG, Z KTÓRYCH KORZYSTA UŻYTKOWNIK W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG ELEKTRONICZNYCH, (II) PRZERWY LUB TRUDNOŚCI W DOSTĘPIE DO STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG ELEKTRONICZNYCH SPOWODOWANE KONIECZNYMI PRZERWAMI TECHNICZNYMI, AWARIAMI ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB SPOWODOWANE SIŁĄ WYŻSZĄ, (III) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA NIEZGODNE Z REGULAMINEM SERWISU, W TYM SZKODY WYRZĄDZONE OSOBOM TRZECIM W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM SERWISU I PRZEPISAMI PRAWA.
 11. REKLAMACJE. W sprawach związanych z Umową o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Skarga powinna zawierać co najmniej następujące informacje: (i) imię i nazwisko Użytkownika, (ii) adres e-mail Użytkownika, (iii) opis okoliczności uzasadniających skargę. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą uznawane przez Timerise. Reklamacje można przesyłać na adres Timerise, tj. ul. Inowrocławska 21C/1, 53-653 Wrocław lub na adres e-mail: [email protected]. Reklamacje będą rozpatrywane przez Timerise w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Timerise poinformuje Użytkownika o sposobie złożenia reklamacji na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 12. OGÓLNE. Timerise jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany warunków świadczenia Usług Elektronicznych, zawieszenia świadczenia Usług Elektronicznych lub ich likwidacji w całości lub w części, a także w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany Warunków korzystania z Serwisu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie i mają zastosowanie wyłącznie do Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej po opublikowaniu zmian.
 13. SURVIVAL. Wszystkie sekcje niniejszych Warunków Korzystania z Witryny, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu umowy, będą obowiązywać po takim rozwiązaniu, w tym między innymi zobowiązania płatnicze, zobowiązania do zachowania poufności, prawa własności intelektualnej, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.
 14. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów we Wrocławiu.
 15. Aktualne Warunki korzystania z Witryny zostały przyjęte i obowiązują od 20 kwietnia 2022 r.